Acceptable Use Policy

Acceptable Use Policy        

De Acceptable Use Policy van Beleasy (de ‘AUP’) is van toepassing op het gebruik door de Contractant van de Dienst(en) van Beleasy. De AUP is bedoeld om de Contractant te helpen bij diens juiste gebruik van de Dienst(en) van Beleasy en bij de bescherming van de betreffende netwerken, met inbegrip van de Netwerkinfrastructuur van Beleasy. Een exemplaar van de AUP is voor de Contractant op www.Beleasy.nl beschikbaar, zodat de Contractant zich eraan kan houden.

De Contractant dient diens gebruikers, alsmede derden die (in)direct aan de Contractant verbonden zijn (‘Gebruikers’), te instrueren zich aan de AUP te houden.         

De Contractant dient de AUP regelmatig op www.Beleasy.nl te checken, aangezien Beleasy van tijd tot tijd een nieuwe versie van de AUP kan invoeren.

 

Aanvaardbaar gebruik van de Diensten van Beleasy

Het is de Contractant toegestaan om de Netwerkinfrastructuur en Diensten van Beleasy voor elke door de wet toegestane activiteit te gebruiken, evenwel onder de voorwaarden van een met Beleasy gesloten Service Contract. Beleasy adviseert de Contractant en al diens Gebruikers tevens om de volgende maatregelen te nemen, teneinde erop toe te zien dat noch Contractant, noch één van diens Gebruikers deze AUP schendt. De Contractant dient:

zijn Gebruikers in te lichten over de normen, met inbegrip van maar niet beperkt tot deze AUP, die op het gebruik van de Diensten van de gebruiker, de Diensten en Netwerk van Beleasy van toepassing zijn;

erop toe te zien dat alle accounts over een wachtwoord beschikken en dat die wachtwoorden moeilijk te raden zijn;

erop toe te zien dat Beleasy over up-to-date contactgegevens van de Contractant en de organisatie van Gebruiker beschikt, zodat Beleasy een Gebruiker onverwijld kennis kan geven van mogelijke overtredingen en aanverwante kennisgevingen.

 

Onaanvaardbaar gebruik van de Diensten van Beleasy

De volgende soorten gebruik (dan wel het redelijke vermoeden daarvan) door de Contractant en/of diens Gebruikers van de Diensten van Beleasy worden als oneigenlijk gebruik opgevat, alsmede als een schending van de AUP, waarvoor de Contractant aansprakelijk kan worden gesteld.

 

Illegaal gebruik

Het gebruiken van de Diensten voor het verspreiden van enigerlei materiaal waardoor de van toepassing zijnde plaatselijke, nationale dan wel internationale wet- of regelgeving wordt geschonden.

 

 

Bedreigingen

Het gebruiken van de Diensten voor het verzenden van enigerlei materiaal waardoor lichamelijk letsel dan wel eigendomsvernietiging dreigt te ontstaan dan wel wordt bevorderd.

 

Lastigvallen

Het gebruiken van de Diensten voor het verzenden van enigerlei materiaal waardoor iemand wordt lastiggevallen.

 

Frauduleuze activiteiten

Het gebruiken van de Diensten voor het doen van frauduleuze aanbiedingen voor het kopen of verkopen van producten, artikelen en/of diensten, dan wel voor het promoten van allerlei soorten financiële zwendel als piramidespelen of Ponzi-stelsels, en kettingbrieven.

 

Vervalsing of het zich als een ander voordoen (misleiding)

Het toevoegen, verwijderen dan wel wijzigen van identificerende netwerkheader-informatie, in een poging te bedriegen of te misleiden. Het pogen zich als een ander voor te doen, door middel van vervalste headers of andere identificerende informatie. Het gebruik van opzettelijk misleidende headers in nieuwsberichten of webpagina’s en advertenties teneinde telefoonverkeer te genereren is niet toegestaan.

Gebruikers die zich voordoen als een derde partij, dan wel de schijn wekken een officiële ingang tot die derde te zijn, zonder daartoe toestemming te hebben gekregen van die derde en daardoor de nummeroproepers misleiden. aangezien de nummeroproeper aanzienlijk veel meer betaalt dan wanneer zij de derde via het eigenlijke kanaal zou benaderen.

Ongevraagde commerciële e-mails/ongevraagde bulk e-mails (zoals spam) zonder de mogelijkheid van ‘opt-in’-bevestiging door de ontvanger.

Het gebruiken van de Diensten voor het verzenden van enigerlei ongevraagde commerciële berichten. Activiteiten die ertoe leiden dat ongevraagde berichten, ongeacht of de berichten commercieel van aard zijn, zijn ingevolge het met Beleasy gesloten Service Contract en de Telecommunicatiewet verboden.

 

Vergaren van persoonsgegevens

Het gebruiken van de Diensten voor het verkrijgen, vergaren en/of verwerken van persoonsgegevens van derden, dan wel voor het pogen zulks te vergaren of te verwerken, en wel zonder hun medeweten of ondubbelzinnige instemming en/of zonder dat de betreffende verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst met de betreffende personen noodzakelijk is, in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Netwerkverstoringen en vijandige activiteiten

Het gebruiken van de Diensten ten behoeve van een activiteit die de mogelijkheid voor andere mensen of systemen om de Diensten van Beleasy te gebruiken, negatief beïnvloedt.

 

Constatering van overtredingen

Beleasy beoordeelt, redigeert en/of censureert niet de content van de informatie, gegevens en berichten die de Contractant en diens Gebruikers via de Netwerkinfrastructuur en Diensten van Beleasy verzenden, ontvangen, distribueren en/of opslaan, en aanvaardt daarvoor geen verantwoordelijkheid.

Beleasy behoudt zich echter het recht voor om op via haar Netwerkinfrastructuur en Diensten verzonden informatie en/of berichten toe te zien:

als zulks naar het redelijke oordeel van Beleasy noodzakelijk is ter bescherming van de Contractant en/of andere Contractanten, dan wel haar Netwerkinfrastructuur, tegen schade of aansprakelijkheid;

als Beleasy een redelijke aanleiding heeft om - aan de hand van verifieerbare informatie - aan te nemen dat het onderhavige Beleid dan wel een van toepassing zijnde wet is of wordt overtreden;

als zij op grond van de wet of vanwege een beschikking of vordering van een rechter of overheidsinstantie daartoe verplicht wordt; of

als zulks noodzakelijk is om erop toe te kunnen zien dat de Netwerkinfrastructuur van Beleasy ten aanzien van bepaalde dienstverleningsniveaus en technische specificaties binnen aanvaardbare parameters functioneert.

De Contractant en diens Gebruikers van Diensten van Beleasy dienen met Beleasy mede te werken in het geval van ingrepen die Beleasy noodzakelijk acht ter voorkóming van de verzending, distributie en/of opslag van informatie en/of berichten die in strijd zijn met de onderhavige AUP. Het niet verlenen van medewerking aan dergelijke corrigerende maatregelen vormt een overtreding van de onderhavige AUP, en is het Beleasy toegestaan om ten gevolge daarvan de verlening van haar Diensten jegens een dergelijke Gebruiker geheel of gedeeltelijk op te schorten.

 

Naleving van wet en regelgeving

De Contractant en diens Gebruikers van Diensten van Beleasy dragen zorg voor, en staan in voor, stipte naleving van de regelgeving in de Telecommunicatiewet alsmede binnen de Telecom branche geldende gedragsregels en convenanten, zoals de Gedragscode SMS diensten, het Convenant tot het tegengaan van oneigenlijk gebruik van Informatienummers.

Daarnaast conformeert de Contractant en diens gebruikers zich bij reclame uitingen en advertenties aan de regels die staan vermeld in de Nederlandse Reclame Code, en Reclamecode voor telefonische informatiediensten, en overige regelingen, al dan niet van overheidswege opgelegd, zoals de Gedragscode promotionele kansspelen, zoals deze op enig moment zullen luiden. 

Per 1 april 2014 is een nieuwe versie van de Gedragscode SMS Dienstverlening (“SMS Gedragscode) uitgebracht. Als aanbieder van SMS telecomdiensten is deze gedragscode onderdeel van onze algemene leveringsvoorwaarden en bent u als content provider volgens de Telecomwet verplicht de voorwaarden van de gedragscode op te volgen. In de nieuwe versie van de SMS gedragscode is in artikel 4a bepaalt dat alle Content Providers (aanbieders) die actief zijn op de Nederlandse markt zich dienen te registreren bij de Stichting via de speciale registratie website http://Login.payinfo.nl

 

Maximaal aantal gesprekken per seconde

De Informatienummers van Beleasy bieden Contractanten de mogelijkheid om maximaal 11 gesprekken per seconde te ontvangen.

 

Onaanvaardbaar  gebruik

Met betrekking tot het ‘oneigenlijke gebruik’ van de Beleasy Diensten, in strijd met deze AUP, voortvloeiende uit het Convenant tot het tegengaan van oneigenlijk gebruik van Informatienummers van 9 december 2002  (of latere versies), wordt op grond van ten minste één van de volgende criteria bepaald dat er sprake is van een redelijk vermoeden van oneigenlijk gebruik van de Dienst door de Contractant en/of diens Gebruiker(s):

 

Criteria Oneigenlijk Gebruik

Hieronder wordt een overzicht gegeven van criteria die, indien daaraan is voldaan, een aanwijzing vormen dat sprake is van Oneigenlijk Gebruik.  Indien wordt voldaan aan één of meer van de hieronder beschreven criteria, zal Beleasy het er in het algemeen over eens zijn dat sprake is van Oneigenlijk Gebruik.

Beleasy is zich er van bewust dat ieder geval individueel zal moeten worden beoordeeld en dat er ook sprake kan zijn van Oneigenlijk Gebruik indien de gebruikte methode nog niet beschreven staat in onderstaande opsomming.

 

1.      Simbox- en/of geautomatiseerd verkeer Indien het verkeer naar een bepaald Informatienummer uitsluitend wordt gegenereerd vanaf een vaste locatie, in geografische zin of antenne opstelpunt voor mobiele telefonie of blijkt dat er een bundeling van belverkeer gegenereerd wordt vanaf enkele vaste locaties in geografische zin of antenne opstelpunten voor mobiele telefonie; 

2.      Gemanipuleerde identiteit van beller en/of spoofing En/of blijkt dat het verkeer naar een bepaald Informatienummer kan worden herleid tot belverkeer waarbij is vastgesteld dat de identiteit van de Nummeroproeper(s) niet overeenstemt met de door de Nummeroproeper(s) aan de operator verstrekte persoonsgegevens en/of waarbij de Nummeroproeper(s) zich voordoet als iemand anders via manipulatie van de signalering (spoofing);

3.      Afwijkend belgedrag naar informatienummer  En/of indien het belgedrag naar een bepaald Informatienummer leidt tot opvallend/afwijkend (hoog)verbruik door een en hetzelfde mobiele of vaste nummer; 

4.      Opzettelijke verstoring van rating, guiding, of billing  En/of indien blijkt dat het belverkeer naar een bepaald Informatienummer niet heeft geleid tot het in rekening brengen van de juiste tarieven aan de Nummeroproeper(s) vanwege opzettelijk manipulatie in het billingsysteem of van manipulatie van de charging engine van de Mobiele/Vaste Partij;

5.      Call flooding En/of indien blijkt dat er naar een bepaald Informatienummer grotere aantallen ‘gesprekken’ worden gevoerd met een ‘gesprekstijd’ van minder dan 0,5 seconden per gesprek (op deze wijze wordt getracht billingsystemen op een dwaalspoor te brengen; gesprekken worden mogelijk niet getarifeerd aan de Nummeroproeper, maar wel betaald aan de Nummerhouder);

6.      Manipulatie van de SIM kaart En/of indien blijkt dat het belverkeer naar een bepaald Informatienummer wordt gegenereerd met mobiele nummers waarvan kan worden vastgesteld dat er dankzij een manipulatie van de settings van de simkaart een mogelijkheid is gecreëerd om ‘gratis’ te kunnen bellen; 

7.      Onreglementair gebruik van het informatienummer  En/of indien wordt geconstateerd dat er geen sprake is van exploitatie van een Informatienummer conform de vastgestelde normen, door OCI (Stichting Onafhankelijke Commissie Informatienummers) of door een andere van overheidswege erkende instelling die toezicht houdt op het Nummerplan van telefoon- en ISDN-diensten.

8.      Samenspanning van beller en nummerhouder  en/of indien kan worden vastgesteld dat er tussen de Nummeroproeper(s) en Nummerhouder een zakelijke relatie bestaat. Met andere woorden, de beller is de Nummerhouder of wordt door de Nummerhouder (in)direct gebruikt om zijn/haar identiteit te lenen voor het (al dan niet tegen financiële vergoeding) afsluiten van abonnementen die vervolgens vrijwel uitsluitend worden gebruikt voor het bellen naar Informatienummers.

9.      Misbruik van prepaid tegoeden  En/of indien Prepaid kaarten, waarbij vastgesteld is dat zij zijn verkregen onder opgave van valse identiteitsgegevens, op oneigenlijke gronden en/of via criminele activiteiten, enkel worden gebruikt om gratis verkregen beltegoed op te bellen naar Servicenummers om daarmee zichzelf te verrijken en waarbij er sprake is van een gering aantal gesprekken per kaart. 

10.   Afwijkend oproeppatroon naar servicenummer  En/of indien kan worden aangetoond dat de Nummeroproeper de verbinding(en) naar Servicenummer(s) veel langer laat open staan dan dat de dienst achter het Servicenummer zich daarvoor leent of dat de Nummeroproeper de verbinding(en) naar Servicenummer(s) veel vaker maakt dan dat de dienst achter het Servicenummer zich daarvoor leent. 

11.   Gespreksopbouw is onder valse voorwendselen gemaakt  En/of indien kan worden aangetoond dat er door Nummerhouder via POP-ups of via een automatisch werkend programma op de computer verbinding wordt gemaakt zonder dat de Nummeroproeper hier weet van heeft met het doel om  zichzelf te verrijken of zonder dat de Nummeroproeper de verbinding kan weigeren en/of niet voorzien is van de normaal vereiste transparantiemaatregelen. 

12.   Roaming misbruik  En/of indien kan worden aangetoond dat er door een of meerdere buitenlandse telefoons (nummers) roamend op een Nederlandse netwerk veel korte ‘gesprekken’ dan wel lange ‘high usage’ gesprekken worden opgezet naar één (1) of meer Servicenummer(s), en waarbij de buitenlandse provider zijn geld van de beller niet kan innen. 

13.   Oneigenlijk Gebruik van PBX-centrale of VoIP-server En/of indien kan worden aangetoond dat een externe partij toegang heeft gekregen tot, en de controle over de PBX of VoIP-server heeft verkregen, door de login gegevens van de SIP trunk of de toestelpoort gegevens te verkrijgen, of door accountgegevens uit te lezen en elders te gebruiken, of door het via een Internetverbinding toegang verschaffen tot de SIP-configuratie- en administratie gegevens, of door het via lokale netwerk van de klant inbreken in de beheeromgeving van de centrale, of door het via een voicemail te bellen om toegangscodes te krijgen, of door call-forwarding in te stellen, of door series van SIP-codes uit te proberen om een frauduleuze server te registreren op een centrale,  om verkeer te genereren of verkeer samen te voegen, met het doel om terminatieverkeer naar dure bestemmingen te genereren of om de toegang tot de buitenlijn uit te baten en verkeer naar nationale of internationale bestemmingen te routeren, met doel om zichzelf te verrijken.

14.   Misbruik van internationale bestemmingen  En/of indien kan worden aangetoond dat gesprekken worden gedaan naar buitenlandse informatie- en of Premium nummers of nummers met een afwijkend hoog tarief, met het doel om  zichzelf te verrijken waarbij de provider zijn geld niet kan innen maar wel de (internationale) interconnect kosten moet betalen.

 

Niet geïndiceerde omstandigheden voor een vermoeden van Oneigenlijk Gebruik 

In het geval dat andere criteria dan de hiervoor genoemde zich voordoen en waarbij de handelingen gericht zijn op Oneigenlijk Gebruik zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend misleiding van de consument teneinde gespreksoproepen te genereren, gelden dezelfde procedures.

 

Het melden van overtredingen

Indien de Contractant dan wel een van diens Gebruikers van mening is dat deze AUP is overtreden, dan wordt deze verzocht contact met Beleasy op te nemen via: mailto:abuse@remove-this.beleasy.nl

Vermeld daarbij, indien beschikbaar, de volgende informatie:

- De Dienst die voor het begaan van de beweerde overtreding gebruikt is;

- Datum en tijd van de beweerde overtreding, met inbegrip van de tijdzone of het verschil ten opzichte van GMT (Greenwich Mean Time);

- Bewijs van de beweerde overtreding.

Verantwoordelijkheid van Contractanten voor de activiteiten van hun Gebruikers,

een daadwerkelijke overtreding van deze AUP, dan wel een poging daartoe, door een persoon aan wie Gebruiker toestemming heeft verleend om van de Diensten gebruik te maken, vormt een overtreding van de AUP door de Contractant.

 

Te nemen maatregelen bij schending van de AUP

Beleasy behoudt zich het recht voor om - zonder dat dit tot enigerlei aansprakelijkheid harerzijds  leidt - met betrekking tot de Contractant dan wel diens Gebruikers herstelmaatregelen te nemen. Beleasy kan dergelijke maatregelen nemen, indien en op het moment dat er van illegaal gebruik van haar, en/of haar toeleveranciers in de keten, Netwerkinfrastructuur en/of Diensten sprake is of daarvan een vermoeden bestaat, dan wel indien en op het moment dat er van een andere inbreuk op deze AUP sprake is, en wel door een Gebruiker waarvoor de Contractant verantwoordelijk kan worden gehouden. Dergelijke maatregelen kunnen onder meer omvatten:

 

 

-  het geven van een schriftelijke of mondelinge waarschuwing;

-  het opschorten van de Diensten;

-  het opschorten van premium rate (090x) uitbetalingen

-  het afsluiten van de Diensten;

-  de eis dat de Contractant (namens de Gebruiker die de AUP heeft geschonden of de inbreuk heeft gepleegd) de Tarieven en/of de Tarieven voor het afsluiten/herstellen van de aansluiting van de Diensten voldoet;

- het nemen van rechtsmaatregelen, teneinde het oneigenlijke gebruik te verbieden en/of         schadevergoeding naar aanleiding van het oneigenlijke gebruik te toucheren; en/of

- het nemen van overige maatregelen die Beleasy op grond aan contract of wet ter beschikking staan.

 

 

                                                                                                                        Versie 1.8 Vanaf 2018

 • Onze pakketten! Topdeal!

  Service nummer pakket

  Een servicenummerpakket vanaf €25 per maand

  €25,00
 • Ons pakket! Beste prijs voor VoIP!

  VoIP pakket

  Prijs per pakket per maand

  €6,95
 • 1

 • 2

Contact