Voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Beleasy: Handelsmerknaam van de onderneming “Beleasy” gevestigd te Almere en kantoor houdende aan de Monitorweg 21, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland als Massxess BV onder nr. 33274046.
 • Klant: De natuurlijke - of rechtspersoon met wie Beleasy in onderhandeling is getreden of één of meer Overeenkomst(en) heeft gesloten  met betrekking tot een Dienst.
 • Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Beleasy en de Klant tot stand komt, elke schriftelijke wijziging en/of aanvulling daarop, evenals alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding of uitvoering daarvan.
 • Content: De door of via de Klant met behulp van de Diensten aan een eindgebruiker aangeboden dienst of product.
 • Diensten: Eén of meer door Beleasy aangeboden dienst(en) of product(en), verleend aan of ten behoeve van de Klant door of namens Beleasy, onder meer bestaande uit de navolgende;
 • Voice Access Diensten: Inbound service diensten zoals Betaalde Servicenummers, Gratis Servicenummers, Lokale nummers en Internationale Gratis servicenummers Netwerk ACD & IVR Diensten:Intelligente routeringen/Voice response/Recording
 • Hardware: VoIP telefoons, Headsets Connectivity Services:onder meer via ISDN, VOIP, DSL, VPN Web Services:Grafische interface ten behoeve van de besturing van de communicatie diensten
 • Eindgebruiker: De gebruiker (al dan niet zijnde een consument) van Content.
 • Keyword: Een combinatie van letters of cijfers ten behoeve van het aanvragen van Content. Misbruik:Misbruik wordt omschreven in artikel 7 en 9 van deze Algemene Voorwaarden.
 • Nummers: Telefoonnummers ten behoeve van gratis en betaald servicenummer verkeer.
 • Oneigenlijk Gebruik: Oneigenlijk Gebruik wordt omschreven in artikel 7 en 9 van deze Algemene Voorwaarden.
 • Operator: Een aanbieder van vaste en/of mobiele telecommunicatienetwerken.
 • ACM: De Autoriteit Consument & Markt, c.q. een vergelijkbare instantie of een eventuele opvolger.
 • Portering: Het overzetten van de routering en exploitatie van een Nummer of Shortcode van één Operator naar een ander.
 • Short code: Een verkort nummer gebruikt voor Content dat dient als bestemming voor of afzender van berichten.
 • SMS platform: Een door Beleasy ontwikkeld platform waarmee SMS diensten en/of applicaties geëxploiteerd kunnen worden.
 • Tarief/Tarieven: Het bedrag verschuldigd door Klant aan Beleasy in verband met de Diensten.
 • Telecommunicatieplatform: Telecommunicatie apparatuur waarmee Beleasy elektronische communicatie, in het bijzonder VoIP telefonie, IVR-applicaties, SMS & Chat-applicaties kan ‘hosten’.
 • Tussenliggende Contractspartij: Van een of meer Tussenliggende Contractspartijen is sprake indien Beleasy ten behoeve van de voor de levering van de diensten benodigde infrastructuur of andere diensten niet rechtstreeks met een Operator contracteert.
 • Tegoeden/Vergoedingen: Nummerafhankelijk en/of Operatorafhankelijk bedrag dat door de Operator aan de Eindgebruiker in rekening wordt gebracht voor het gebruik van een door of via de Klant met behulp van een Dienst aangeboden Content en -indien en voor zover ontvangen door Beleasy- door Beleasy aan Klant wordt doorbetaald.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Beleasy gesloten overeenkomsten en door Beleasy geleverde producten en/of diensten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst door Beleasy uitdrukkelijk schriftelijk is aangegeven dat, en op welke wijze, van deze voorwaarden wordt afgeweken. De algemene voorwaarden van de Klant zijn nimmer van toepassing op met Beleasy gesloten overeenkomsten.  

3. Offertes

Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en geldig voor de periode die onder de geldigheidsduur vermeld staat, anders geld een periode van 14 dagen. Alle genoemde prijzen zijn in Euro en exclusief BTW en andere van overheidswege heffingen, tenzij anders is aangegeven. Een aanbieding en/of offerte geldt als één geheel, ook als daarin prijsopgaven per onderdeel worden gedaan. Indien er een tijdstip van oplevering wordt aangegeven, is deze slechts genoemd in de verwachting dat geen wijziging van omstandigheden, van welke aard of omvang dan ook, plaats zal vinden tot of na totstandkoming van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Tarieven mogen door Beleasy worden gewijzigd en doorgevoerd. Hierbij geldt een notificatieperiode van 10 dagen. Indien de Klant niet akkoord gaat met de tariefswijziging is deze gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. Hierbij geldt een opzegtermijn van 30 dagen.

4. Overeenkomst

De overeenkomsten die door Beleasy met Klant wordt aangegaan betreffen overeenkomsten tot opdracht, levering en/of samenwerking voor een periode van 12 maanden tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door Beleasy in de vorm van een opdrachtbevestiging.

De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Beleasy ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. De Klant dient zijn volledige medewerking aan de uitvoering ervan te geven door het verstrekken van alle benodigde gegevens die door Beleasy benodigd zijn. Beleasy behoudt zich het recht voor de opdracht en/of dienst, of delen daarvan, door derden te laten verrichten. Bij schending hiervan behoudt Beleasy zich het recht voor de Klant uit te sluiten van toegang tot de SMS gateway en/of haar Telecommunicatieplatform.

5. Ingangsdatum, duur en beëindiging van de Overeenkomst

De Overeenkomsten treden in werking op de eerste dag dat er door de Klant verkeer over de SMS gateway en/of het Telecommunicatieplatform van Beleasy wordt verstuurd of op de datum van ondertekening van de overeenkomst welke wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, zonder dat tussentijdse opzegging mogelijk is, tenzij anders wordt  overeengekomen. Na afloop van de contractsperiode worden de Overeenkomsten telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden, tenzij één der partijen de Overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tegen het einde van het (dan) lopende contractsjaar opzegt, tenzij anders wordt aangegeven. Door Akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden stemt de Klant er mee in dat er met de dienst wordt begonnen voordat de wettelijke afkoelingsperiode volgens de wet “kopen op afstand” is verstreken. De Klant kan dus ook geen aanspraak maken op deze wettelijke afkoelingsperiode.

Beleasy is gerechtigd de Overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst, zonder in achtneming van een opzegtermijn, per aangetekende brief te beëindigen of de Diensten op te schorten, wanneer de Klant:- haar verplichtingen ook na (indien wettelijk vereist) ingebrekestelling niet mocht nakomen;- surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt of in staat van faillissement wordt verklaard; - al dan niet vrijwillig tot liquidatie van de onderneming en diens activiteiten overgaat.

Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst of het binnen de contractsduur porteren van een (service)nummer(s) leidt tot het in rekening brengen van een eenmalige afkoopsom. Deze afkoopsom is de resultante van de waarde van het aantal (service)nummers, de overeengekomen contractsduur en het moment van de vroegtijdige beëindiging. De afkoopsom bestaat uit de resterende contractsperiode in maanden vermenigvuldigd met het gemiddelde van de rekeningen gedurende de looptijd van het contract tot het moment van opzegging én het terugvorderen van een eventuele meerjaren korting welke overeengekomen is.  Het vrijgeven van de (service)nummer(s) voor portering geschiedt pas na het voldoen van deze afkoopregeling én eventuele achterstallige betalingen.

6. Diensten, verplichtingen Beleasy

Beleasy stelt aan de Klant de functionaliteit(en) van de overeengekomen Diensten ter beschikking, een en ander zoals beschreven in de ter hand gestelde productinformatie. De toekenning van de benodigde functionaliteit(en) is eerst bindend, nadat de overeenkomst definitief tot stand is gekomen. Beleasy is voor de levering van bepaalde Diensten afhankelijk van derden, zoals Operators en eventuele Tussenliggende Contractspartijen. Beleasy kan de juiste verwerking van het verkeer in het kader van de Diensten slechts beïnvloeden binnen de technische en feitelijke randvoorwaarden opgelegd door deze derden.

Beleasy behoudt zicht het recht voor de Diensten om technische en/of bedrijfseconomische redenen te wijzigen, waarbij Beleasy indien mogelijk de Klant tenminste een (1) maand van tevoren schriftelijk op de hoogte stelt. De Klant heeft geen enkel recht op vergoeding van schade, welke direct of indirect veroorzaakt is door de wijziging van de Diensten.

Beleasy behoudt zich het recht voor de Diensten tijdelijk te beperken of op te schorten indien daartoe genoodzaakt door (capaciteit) problemen in het netwerk en/of een faciliteit van de Operator, en of anderszins daartoe genoodzaakt door een Operator of Tussenliggende Contractspartij. Voor het blokkeren van de Diensten en een eventuele deblokkering kan Beleasy administratiekosten in rekening brengen, zoals vermeld op de geldende tarievenlijst.

Op de Overeenkomst is, naast de Algemene Voorwaarden van Beleasy, een specifieke service level agreement (SLA) van toepassing, afhankelijk van de door Klant afgenomen Diensten.

Door of vanwege de afdeling Operations wordt er naar gestreefd binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een klacht schriftelijk inhoudelijk hierop te reageren, tenzij een onderzoek, dat niet binnen termijn kan worden afgerond of dit anderszins redelijkerwijs mogelijk is, nodig is. In dat geval zal aan de Klant binnen die termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de beslissing aan hem zal worden meegedeeld.  

7. Verplichtingen Klant

Klant is gehouden voor haar rekening en risico zorg te dragen voor het aanbrengen en in standhouden van de noodzakelijke koppelingen met de door Beleasy geleverde infrastructuur. Indien door of via Klant aan Eindgebruikers Content wordt geleverd zal Klant Beleasy tijdig voorafgaand informeren waarbij Beleasy het recht en Klant de verplichting heeft om derden, waaronder de Eindgebruiker, tijdig te informeren omrent de kosten van de Content en, in geval van abonnement, de mogelijkheid van het beëindigen / blokkeren van dit abonnement.

Klant staat er voor in dat de Content die door of via de Klant wordt aangeboden met behulp van de Diensten aan alle toepasselijke wet- en regelgeving voldoet, waaronder met betrekking tot de inhoud en informatie met betrekking tot inhoud en kosten.

Klant draagt zorg voor, en staat in voor, stipte naleving van de regelgeving in de Telecommunicatiewet alsmede binnen de Telecom branche geldende gedragsregels en convenanten, zoals de Gedragscode SMS diensten, het Convenant tot het tegengaan van oneigenlijk gebruik van Informatienummers en overige regelingen, al dan niet van overheidswege opgelegd, zoals de Gedragscode promotionele kansspelen, zoals deze op enig moment zullen luiden. Indien Klant redelijkerwijs kan verwachten dat het gebruik van de Diensten op een bepaald tijdstip het voorziene gebruik zal overschrijden, dan wel de voorziene hoeveelheid dataverkeer in een bepaalde periode groter zal zijn dan verwacht, dan wel dat het gebruik door of via Klant van de Diensten hinder kan veroorzaken aan het telecommunicatieverkeer, is Klant verplicht dit meteen aan Beleasy te melden en dit per e-mail of fax te bevestigen. Beleasy aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van dit gebruik dan wel het niet behalen van de serviceniveaus zoals neergelegd in de SLA.

Klant draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van voor het gebruik van de Diensten en/of het leveren van de Content eventueel benodigde vergunningen, goedkeuringen en ontheffingen, waaronder begrepen vergunningen op basis van de Wet op de Kansspelen, welke vergunningen zo nodig op naam van Beleasy of een Tussenliggende Contractspartij worden gezet. Klant vrijwaart Beleasy voor alle schade die mocht voortvloeien uit het ontbreken van zodanige vergunningen, goedkeuringen en ontheffingen dan wel enige overtreding van daaraan verbonden voorwaarden.

Klant draagt zorg voor aansluiting van het voor het gebruik van de dienst benodigde bedrijfsnetwerk, randapparatuur en aansluiting op het internet. Klant is verplicht geen Misbruik of Oneigenlijk Gebruik van de Diensten te maken.

8. Intellectuele eigendomsrechten

Het intellectuele eigendom op de door Beleasy te leveren SMS gateway, Telecommunicatieplatform en voor zover mogelijk op de producten en/of diensten, berust bij Beleasy. De Klant verkrijgt een niet-exclusief recht tot gebruik van de SMS gateway en/of Telecommunicatieplatform van Beleasy welk recht is beperkt tot het doel waarvoor  zij is verstrekt, tenzij de Overeenkomst anders bepaalt. Indien een derde met betrekking tot de in dit artikel bedoelde SMS gateway en/of Communicatieproducten (hardware, software of overige gegevens) rechten doet gelden of maatregelen treft zoals onder meer in hoeverre mogelijk inbeslagneming van producten, dient de Klant Beleasy terstond telefonisch en schriftelijk in te lichten over een dergelijke situatie waarin rechten van Beleasy kunnen worden geschaad terzake van die Communicatieproducten.   

9. Betalingen

De door de Klant verschuldigde gebruiksafhankelijke Tarieven voor de diensten van Beleasy worden achteraf maandelijks door middel van een factuur in rekening gebracht. Periodieke Tarieven kunnen vooraf door Beleasy in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen. Eenmalig verschuldigde Tarieven zijn, tenzij anders overeengekomen, opeisbaar in drie termijnen:a. 50% bij totstandkoming van de Overeenkomst tussen Beleasy en Klant;b. 40% bij gereed melden van (het onderdeel van) de Diensten waarvoor het bedrag verschuldigd is;c.10% na voltooiing van een succesvolle acceptatietest voor (het onderdeel van) de Diensten waarvoor het bedrag verschuldigd is.

Het factuurbedrag is verschuldigd en opeisbaar binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Eventuele door Beleasy ontvangen Tegoeden/Vergoedingen worden op basis van een outpayment nota uitbetaald, tenzij partijen een andere factureringsmethode overeenkomen. Beleasy streeft ernaar de outpaymentnota uiterlijk de 10e werkdag van de maand op te maken. Beleasy zal de Tegoeden/Vergoedingen zoals vermeld op de outpaymentnota, binnen 30 dagen na dagtekening van de desbetreffende outpaymentnota aan de Klant overmaken. Vergoedingen uit informatie (betaal) nummers vinden plaats wanneer Beleasy de relevante opbrengsten heeft ontvangen van de desbetreffende operators/carriers.

Tenzij anders is overeengekomen verleent Klant door het aangaan van de Overeenkomst machtiging aan Beleasy om de door Klant verschuldigde Tarieven automatisch te incasseren van de bank- en/of girorekening van Klant. Automatische afschrijving geschiedt doordat Klant Beleasy machtigt de verschuldigde bedragen automatisch te incasseren.

De Klant draagt telkens zorg voor een toereikend saldo op de voor de automatische incasso bestemde bank- en/of girorekening. In het geval dat door een ontoereikend saldo op de bank- en/of girorekening geen afschrijving kan plaatsvinden, dient de Klant de door Beleasy gefactureerde bedragen onmiddellijk op andere wijze te voldoen.

Indien de Klant het niet eens is met een automatische afschrijving kan hij binnen dertig (30) dagen of indien de Klant een rechtspersoon is binnen vijf (5) dagen, het bedrag via de bank laten terugboeken. De Klant is bij gebreke van betaling vanaf de vervaldatum van de factuur van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Beleasy is dan gerechtigd de Klant het gehele verschuldigde bedrag, alsmede de vanaf de vervaldag over het verschuldigde bedrag berekende rente ad 1% per maand, dan wel, indien hoger, de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.

Onverminderd het bovenstaande zullen alle kosten, die samenhangen met het incasseren van openstaande vorderingen –zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke- voor rekening van de Klant zijn. Beleasy is in ieder geval gerechtigd een bedrag aan buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen ter grootte van 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van EUR 250 (tweehonderdvijftig euro).

Mocht de Klant de factuur betwisten, dan dient de Klant Beleasy daarvan schriftelijk binnen negentig (90) dagen na de datum op de factuur op de hoogte te stellen, onder vermelding van de precieze bezwaren. Beleasy dient het bezwaar zo spoedig mogelijk te onderzoeken. Bezwaren ouder dan negentig (90) dagen zullen niet meer in behandeling worden genomen. Indien bezwaren gegrond worden verklaard zal Beleasy deze zo spoedig mogelijk corrigeren en de eventueel te veel betaalde bedragen crediteren. De periode waarover de correctie wordt berekend is maximaal honderdtachtig (180) dagen.

Beleasy heeft het recht de Diensten op te schorten en/of tijdelijk te blokkeren indien:a. De Klant de door hem verstrekte machtiging tot automatische afschrijving intrekt.b. De Klant de door Beleasy ingediende facturen bij herhaling niet tijdig betaalt.c. Er een verslechtering in de solvabiliteit van de Klant intreedt die gerede aanleiding geeft tot twijfel over het betalingsvermogen en de kredietwaardigheid van de Klant.d. Misbruik of Oneigenlijk Gebruik is geconstateerd. Voor het blokkeren en een eventuele deblokkering brengt Beleasy administratiekosten, zoals vermeld op de geldende prijslijst aan de Klant, in rekening. De Klant blijft gedurende de blokkering eventueel periodiek verschuldigde kosten verschuldigd. De Klant is ook dan verplicht de van hem gevorderde factuurbedragen te voldoen, indien de door hem gebruikte Diensten met zijn toestemming door derden worden gebruikt.

10. Aansprakelijkheid

Beleasy is niet aansprakelijk voor fouten die door Klant bij gebruikmaking van de SMS gateway en/of het Telecommunicatieplatform worden gemaakt, noch indien het gebreken in de afhandeling van SMS diensten en of communicatie diensten betreft die door een ondeskundig gebruik van de Klant en/of een operator zijn veroorzaakt. De Klant is jegens Beleasy aansprakelijk voor al hetgeen door haar aan informatie over de SMS gateway en/of het Telecommunicatieplatform van Beleasy wordt verzonden en vrijwaart Beleasy voor iedere aanspraak van derden die hiervan het gevolg kan zijn.

Beleasy is gerechtigd de toegang tot bepaalde informatie (tijdelijk) af te sluiten voor het publiek, onder bericht aan de Klant, indien zulks naar haar oordeel schade of overlast kan veroorzaken aan haar, aan de Klant of aan derden. De Klant is gehouden iedere fout die op de SMS gateway en/of het Tele-communicatieplatform van BelEasy ontstaat als  (mogelijk) gevolg van gebreken in de apparatuur van BelEasy of dienstverlening van Beleasy in andere zin, per omgaande aan Beleasy te melden, waaronder het geval dat de SMS gateway en/of het Telecommunicatieplatform niet naar behoren bereikbaar is.

Tekortkomingen van andere aanbieders van internet- en/of telefoondiensten, randapparatuur en bedrijfsnetwerken waarvan Beleasy voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt zijn niet aan Beleasy toerekenbaar. Beleasy is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Klant lijdt door toerekenbare tekortkomingen van Beleasy bij de uitvoering van de Overeenkomst. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Beleasy als bedoeld in deze alinea beperkt tot de door Beleasy bedongen vaste gebruiksvergoedingen (excl. BTW) voor 1 jaar met een maximum van Euro 50.000 per jaar.

De aansprakelijkheid van een Partij wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de ene Partij de andere Partij onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Partij ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Partij in staat is adequaat te reageren. Beleasy is jegens de Klant in geen enkel geval aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade van de Klant (waaronder begrepen doch niet gelimiteerd tot: gederfde winst, immateriële schade en/of andere vormen van vermogensschade of schade van derden) die de Klant lijdt of zal lijden.

11. Beveiliging

Beleasy staat er voor in dat haar apparatuur en systemen voldoende beveiligd zijn om te voorkomen dat deze ongeautoriseerd worden gebruikt of hierop inbreuk wordt gemaakt wat consequenties kan hebben op de inhoud van de dienst.

12. Personeel

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beleasy, is het de Klant verboden om binnen een jaar na beëindiging van een overeenkomst medewerkers van Beleasy of door haar ingeschakelde derden in dienst te nemen of anderszins direct of indirect voor zich te laten werken c.q. hen daartoe te benaderen. Personeel dat door of via Beleasy ter beschikking wordt gesteld, vallen onder de arbeidsvoorwaarden van Beleasy, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  

13. SMS gedragscode

Beleasy hanteert de SMS gedragscode (www.payinfo.nl) in haar dienstverlening. De SMS gedragscode is daardoor van toepassing op alle SMS diensten van de Klant. De SMS gedragscode is belegd bij de stichting Gedragscodes Mobiele Diensten: een gezamenlijk initiatief van alle partijen die betrokken zijn bij het aanbieden van SMS-diensten in Nederland. Doel van de gedragscode is SMS misbruik te voorkomen en op te treden tegen overtreders.  

14. Slotbepaling

Indien enige bepalingen op Overeenkomsten nietig is of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst volledig van kracht blijven. Partijen treden vervolgens met elkaar in overleg ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen inzake overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij beide Partijen er de voorkeur aan geven het geschil via arbitrage te beslechten.

                                                                                                                                  versie 1.9    20141014 

 • Onze pakketten! Topdeal!

  Service nummer pakket

  Een servicenummerpakket vanaf €25 per maand

  €25,00
 • Ons pakket! Beste prijs voor VoIP!

  VoIP pakket

  Prijs per pakket per maand

  €6,95
 • 1

 • 2

Contact